ระเบียบและคำสั่งที่เกี่ยวข้องกับการฝึกวิชาทหาร
ลำดับ
ระเบียบ
ดาวน์โหลด
1
ระเบียบ นรด. ว่าด้วย การเปิด - ปิด สถานศึกษาวิชาทหาร พ.ศ.2554
2
ระเบียบ ทบ. ว่าด้วยผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหารพิเศษ ผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหารและผู้ช่วยผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหาร พ.ศ.2554
3
ระเบียบ นรด. ว่าด้วย เครื่องหมายพิเศษสำหรับผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหารพิเศษ ผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหาร และ ผู้ช่วยผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหาร
4
ระเบียบ ทบ. ว่าด้วย เครื่องหมายปีกโดดร่มแบบพาราเซล พ.ศ. 2534
5
คำสั่ง นรด. ที่ 49 / 2555 เรื่อง รูปเครื่องหมายปีกโดดร่มแบบพาราเซลและใบประกาศเกียรติคุณ
6
ระเบียบ นรด. ว่าด้วย บัตรประจำตัวผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหาร พ.ศ.2554
7
ระเบียบ นรด. ว่าด้วย กองทุนสงเคราะห์ ผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหาร และนักศึกษาวิชาทหาร พ.ศ.2553
8
ระเบียบ นรด. ว่าด้วย การปลูกฝังและสร้างเสริมอุดมการณ์นักศึกษาวิชาทหาร พ.ศ.2554
9
ระเบียบ นรด. ว่าด้วย การปกครองบังคับบัญชา การฝึกและการสอบนักศึกษาวิชาทหาร พ.ศ.2555
10
ระเบียบ นรด. ว่าด้วย สิทธิและการขอใช้สิทธินักศึกษาวิชาทหาร พ.ศ.2554
11
ระเบียบ นรด. ว่าด้วย การรับสมัครเป็นนักศึกษาวิชาทหาร และรายงานตัวเข้าฝึกวิชาทหาร พ.ศ.2556
12
ระเบียบ นรด. ว่าด้วย การรับสมัครเป็นนักศึกษาวิชาทหาร และรายงานตัวเข้าฝึกวิชาทหาร พ.ศ.2559
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
   
   
   
   
   
   
   
 

เว็บไซด์แนะนำ