คำสั่งแต่งตั้งยศนักศึกษาวิชาทหาร
คำสั่ง กห.ที่
รายการ
ลงวันที่
1445/57 เลื่อนยศนักศึกษาวิชาทหารหญิงที่เป็นนายทหารประทวน
16 ธ.ค.57
1446/57 เลื่อนยศนักศึกษาวิชาทหารที่เป็นนายทหารประทวนกองหนุนยศสูงขึ้น
16 ธ.ค.57
1447/57
เลื่อนยศนักศึกษาวิชาทหารหญิงที่เป็นนายทหารประทวนยศสูงขึ้น
16 ธ.ค.57
1452/57 เลื่อนยศนักศึกษาวิชาทหารหญิงที่เป็นนายทหารประทวนยศสูงขึ้น
22 ธ.ค.57
1453/57 เลื่อนยศนักศึกษาวิชาทหารที่เป็นนายทหารประทวนกองหนุนยศสูงขึ้น
22 ธ.ค.57
1454/57
เลื่อนยศนักศึกษาวิชาทหารหญิงที่เป็นนายทหารประทวนยศสูงขึ้น
22 ธ.ค.57
1493/57 แต่งตั้งยศนักศึกษาวิชาทหารเป็นนายทหารประทวนกองหนุน
25 ธ.ค.57
1494/57 แต่งตั้งยศนักศึกษาวิชาทหารเป็นนายทหารประทวนกองหนุน
25 ธ.ค.57
1495/57 แต่งตั้งยศนักศึกษาวิชาทหารเป็นนายทหารประทวนกองหนุน
25 ธ.ค.57
1496/57 แต่งตั้งยศนักศึกษาวิชาทหารเป็นนายทหารประทวนกองหนุน
25 ธ.ค.57
1497/57 แต่งตั้งยศนักศึกษาวิชาทหารเป็นนายทหารประทวนกองหนุน
25 ธ.ค.57
1498/57 แต่งตั้งยศนักศึกษาวิชาทหารเป็นนายทหารประทวนกองหนุน
25 ธ.ค.57
1499/57 แต่งตั้งยศนักศึกษาวิชาทหารเป็นนายทหารประทวนกองหนุน
25 ธ.ค.57
90/58
แต่งตั้งยศนักศึกษาวิชาทหารเป็นนายทหารประทวนกองหนุน
21 ม.ค.58
91/58
แต่งตั้งยศนักศึกษาวิชาทหารเป็นนายทหารประทวนกองหนุน
21 ม.ค.58
92/58
แต่งตั้งยศนักศึกษาวิชาทหารเป็นนายทหารประทวนกองหนุน
21 ม.ค.58
93/58
แต่งตั้งยศนักศึกษาวิชาทหารเป็นนายทหารประทวนกองหนุน
21 ม.ค.58
94/58
แต่งตั้งยศนักศึกษาวิชาทหารเป็นนายทหารประทวนกองหนุน
21 ม.ค.58
95/58
แต่งตั้งยศนักศึกษาวิชาทหารเป็นนายทหารประทวนกองหนุน
21 ม.ค.58
96/58
แต่งตั้งยศนักศึกษาวิชาทหารเป็นนายทหารประทวนกองหนุน
21 ม.ค.58
97/58
แต่งตั้งยศนักศึกษาวิชาทหารเป็นนายทหารประทวนกองหนุน
21 ม.ค.58
98/58
แต่งตั้งยศนักศึกษาวิชาทหารเป็นนายทหารประทวนกองหนุน
21 ม.ค.58
101/59
เลื่อนยศนักศึกษาวิชาทหารที่เป็นนายทหารประทวนกองหนุนยศสูงขึ้น
26 ม.ค.59
102/59
เลื่อนยศนักศึกษาวิชาทหารหญิงที่เป็นนายทหารประทวนยศสูงขึ้น
26 ม.ค.59
103/59
เลื่อนยศนักศึกษาวิชาทหารที่เป็นนายทหารประทวนกองหนุนยศสูงขึ้น
26 ม.ค.59
104/59
เลื่อนยศนักศึกษาวิชาทหารหญิงที่เป็นนายทหารประทวนยศสูงขึ้น
26 ม.ค.59
106/59
เลื่อนยศนักศึกษาวิชาทหารที่เป็นนายทหารประทวนกองหนุนยศสูงขึ้น
27 ม.ค.59
133/59
แต่งตั้งยศนักศึกษาวิชาทหารหญิงเป็นนายทหารประทวน
29 ม.ค.59
269/59
เลื่อนยศนักศึกษาวิชาทหารที่เป็นนายทหารประทวนกองหนุน
26 ก.พ.59
352/59
เลื่อนยศนักศึกษาวิชาทหารที่เป็นนายทหารประทวนกองหนุน
18 มี.ค.59
353/59
เลื่อนยศนักศึกษาวิชาทหารหญิงที่เป็นนายทหารประทวน
18 มี.ค.59
354/59
แต่งตั้งยศนักศึกษาวิชาทหารหญิงเป็นนายทหารประทวน
18 มี.ค.59
398/59
เลื่อนยศนักศึกษาวิชาทหารหญิงที่เป็นนายทหารประทวน
31 มี.ค.59
399/59
เลื่อนยศนักศึกษาวิชาทหารที่เป็นนายทหารประทวนกองหนุน
31 มี.ค.59
765/59
เลื่อนยศนักศึกษาวิชาทหารที่เป็นนายทหารประทวนกองหนุน
20 มิ.ย.59
766/59
เลื่อนยศนักศึกษาวิชาทหารหญิงที่เป็นนายทหารประทวน
20 มิ.ย.59
779/59
เลื่อนยศนักศึกษาวิชาทหารหญิงที่เป็นนายทหารประทวน
24 มิ.ย.59
791/59
เลื่อนยศนักศึกษาวิชาทหารที่เป็นนายทหารประทวนกองหนุน
27 มิ.ย.59
792/59
เลื่อนยศนักศึกษาวิชาทหารที่เป็นนายทหารประทวนกองหนุน
27 มิ.ย.59
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

เว็บไซด์แนะนำ