ผังการจัด

ภารกิจ

 • วางแผน อำนวยการ ประสานวาน และกำกับการเกี่ยวกับการเรียกพลและระดมพล
 • ดำเนินการเกี่ยวกับสิทธิและการขอใช้สิทธิของนักศึกษาวิชาทหาร รวมทั้งการเปิด - ปิด สถานศึกษาวิชาทหาร
 • วางแผน อำนวยการ ประสานงาน และกำกับการเกี่ยวกับการดำเนินกรรมวิธีให้ได้มาของนักศึกษาวิชาทหารและกำลังพลประจำการเสริม
 • บันทึกและรายงานสถิติผลงานตามหน้าที่

การแบ่งส่วนราชการและหน้าที่


แผนกจัดการนักศึกษาวิชาทหาร มีหน้าที่

 • วางแผน อำนวยการ ประสานงาน กำกับการ และดำเนินการเกี่ยวกับการแต่งตั้งยศ/ปรับยศนักศึกษาวิชาทหารเป็นกำลังพลสำรอง รวมทั้งผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหาร
 • วางแผน อำนวยการ ประสานงาน กำกับการ และดำเนินการเกี่ยวกับการกำหนด ระเบียบคำสั่งในเรื่องสิทธิและการขอใช้สิทธิของนักศึกษาวิชาทหาร เช่น การแต่งตั้งยศ/ปรับยศ, การแต่งเครื่องแบบ, การเพิ่มคะแนนพิเศษ, การขอยกเว้นการตรวจเลือก และการลดวันรับราชการทหารกองประจำการ ฯลฯ
 • วางแผน การวิเคราะห์ การประเมินค่า และการพัฒนา จากผลการปฏิบัติการเกี่ยวกับนักศึกษาวิชาทหาร
 • บันทึกและรายงานสถิติผลงานตามหน้าที่

แผนกจัดหากำลังพล มีหน้าที่

 • วางแผน อำนวยการ ประสานงาน กำกับการ และดำเนินการเกี่ยวกับการดำเนินกรรมวิธีการรับสมัครเป็นนักศึกษาวิชาทหาร รวมทั้งกรเปิด – ปิด สถานศึกษาวิชาทหาร
 • วางแผน อำนวยการ ประสานงาน กำกับการ และดำเนินการเกี่ยวกับการดำเนินกรรมวิธีจัดหานักศึกษาวิชาทหาร และสิทธิที่สมควรได้รับ
 • วางแผน อำนวยการ ประสานงาน กำกับการ และดำเนินการเกี่ยวกับการขึ้นทะเบียนกองประจำการและปลดนักศึกษาวิชาทหารเป็นทหารกองหนุน
 • บันทึกและรายงานสถิติผลงานตามหน้าที่

แผนกเรียกพลและระดมพล มีหน้าที่

 • วางแผน อำนวยการ ประสานงาน กำกับการ และดำเนินการเกี่ยวกับการเรียกพลสำรองเข้ารับการเรียกพลเพื่อตรวจสอบ, เพื่อฝึกวิชาทหาร, เพื่อทดลองความพรั่งพร้อม และการระดมพล
 • วางแผน อำนวยการ ประสานงาน กำกับการ และดำเนินการเกี่ยวกับสิทธิของกำลังพลสำรองที่เข้ารับการเรียกพลประเภทต่างๆ เช่น ค่าพาหนะเหมาจ่าย, ค่าตอบแทนเงินเดือน
 • วางแผน อำนวยการ ประสานงาน กำกับการ และดำเนินการเกี่ยวกับการเกี่ยวกับแผนการเรียกกำลังพลสำรองเข้ารับการฝึกประกอบแผนการเรียกพลเพื่อฝึกวิชาทหารในแต่ละปี
 • วางแผน การวิเคราะห์ การประเมินค่า และการพัฒนา จากผลการเรียกกำลังพลสำรอง
 • บันทึกและรายงานสถิติผลงานตามหน้าที่

เว็บไซด์แนะนำ