กองทะเบียนพลนักศึกษาวิชาทหาร หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน
เลขที่ 2 ถนนเจริญกรุง แขวงพระบรมมหาราชวัง 
เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 

ข้อมูลการติดต่อ

โทรศัพท์ 02-223-3254

E- mail ktp.tdd@hotmail.com

เว็บไซด์แนะนำ