ผู้บังคับบัญชากองทะเบียนพลนักศึกษาวิชาทหาร หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน


พันเอก บูรพา ผาสุขสวัสดิ์
รองผู้อำนวยการกองทะเบียนพล
นักศึกษาวิชาทหาร


พันโทหญิง ฒามรา สุขพงศ์
หัวหน้าแผนก
จัดการนักศึกษาวิชาทหาร

พันโทหญิง อรุณลักษณ์ รักษ์แสงสว่าง
หัวหน้าแผนกจัดหากำลังพล

พันโทนิวัช สังขดี
หัวหน้าแผนกควบคุมและสถิติ

เว็บไซด์แนะนำ